POIDS DE CONTROLE-GEWICHTEN

Conditions de vente

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP www.ijkgewichten.be

Verbrugghe bvba - Sint-Katriensteenweg 26 – 8520 Kuurne - Btw-nummer /ondernemingsnummer BE0446.516.635
Mail: info@weegservice.be – Tel.: 056/72 88 32 – Fax: 056/35 88 32

Artikel 1: Prijs

Alle prijzen zijn steeds zowel ex- als inclusief BTW vermeld en exclusief alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld bij de afrekening.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 2: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn in de eerste plaats bestemd voor B2B-klanten. Particulieren kunnen ook aankopen. De kwaliteit en de aard van de aangeboden toestellen zijn vooral bestemd voor professioneel gebruik.

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld kalibratie, certificaten, materiaalkeuze, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, of u wenst bijkomend advies om de juiste keuze te maken, dan raden we aan om vooraf contact op te nemen. Elke werkdag van 15 tot 19 uur staan we hiervoor ter beschikking op nummer 056/72 88 32. U kan 24/24 – 7/7 een bericht sturen via de contactpagina van deze webshop. We beantwoorden uw vraag zo vlug mogelijk.

Verbrugghe bvba is niet aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Ijkgewichten met kalibratiecertificaat hebben doorgaans een levertermijn van 10 werkdagen indien de gewichten op voorraad zijn in de fabriek. De gewichten moeten daar een aantal testen ondergaan. Op die termijn kunnen we geen invloed uitoefenen. Als de gewichten niet op voorraad zijn in de fabriek, is de levertermijn langer.

Verbrugghe bvba is gerechtigd om -mits opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.  

Artikel 3: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment www.ijkgewichten.be online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant de orderbevestigingsmail ontvangt van Verbrugghe bvba. De artikelen worden geleverd volgens de gekozen methode zodra beschikbaar.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: vooruitbetaling (bancontact, maestro, mastercard, visa, of bankoverschrijving) of betaling bij afhaling (cash of bancontact/maestro). Wie betaling onder rembours verkiest, betaalt ofwel aan de chauffeur die het pakje aflevert, ofwel in het postpunt waar het pakket wordt opgehaald. Voor rembours betaalt u een kleine toeslag.  Klanten uit Nederland kunnen kiezen voor vooruitbetaling met Ideal.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Verbrugghe bvba.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Verbrugghe bvba te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 5: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 6: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs (= factuur) kunnen voorleggen.

Voor artikelen die al dan niet online werden aangekocht, dient de klant vooraf contact op te nemen met Verbrugghe bvba waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Verbrugghe bvba.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op schade of defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 7: Herroepingsrecht voor alle klanten

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

          gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
          artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) ontbreekt
          artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
          artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
          artikelen met certificaat op naam


Artikel 8: Herroepingsrecht particuliere klanten

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van particuliere consument artikelen online aankopen :

- De particuliere consument heeft het recht aan Verbrugghe bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

- Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Verbrugghe bvba en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Verbrugghe bvba, Sint-Katriensteenweg 26, 8520 Kuurne. In dit geval dient het product ongebruikt, in de originele en onbeschadigde verpakking (buiten- en binnenverpakking, bv isomo’s op maat, ...) ingepakt en voldoende gefrankeerd teruggestuurd te worden.  De schade die tijdens dit transport wordt opgelopen wegens niet aangepaste of onzorgvuldige verpakking, wordt door de klant vergoed.

- De goederen mogen geen sporen van gebruik en geen beschadigingen vertonen en moeten compleet zijn (incl. alle accessoires). De factuur moet ingesloten zijn.Terugbetaling (binnen de 14 dagen) gebeurt in dit geval na controle door Verbrugghe bvba, met aftrek van eventuele schade, tekortkomingen, ontbrekende stukken, ...

Artikel 9: Herroepingsrecht professionele klanten

- Professionele klanten kunnen hun aankoop niet herroepen indien de levering is gebeurd conform de geplaatste bestelling, dit gezien de aard van het product en de meegeleverde certificaten (die vaak op naam zijn).


Artikel 10: Privacy

Verbrugghe bvba verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Verbrugghe bvba toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in onze klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat uw gegevens gebruikt worden om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Verbrugghe bvba – Sint-Katriensteenweg 26 – 8520 Kuurne of via info@weegservice.be.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Verbrugghe bvba heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Verbrugghe bvba respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.weegwinkel.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Verbrugghe bvba / www.ijkgewichten.be maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen noteren.

Verbrugghe bvba houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@weegservice.be.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Verbrugghe bvba om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Klantendienst

Onze klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 [0] 56 72 88 32 tussen 15 en 19 uur op werkdagen, op vrijdag tot 18u30, via e-mail op info@weegservice.be of per post op het volgende adres Verbrugghe bvba – Sint-Katriensteenweg 26 – 8520 Kuurne.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1     Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.

Art. 2     De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

Art. 3     De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

Art. 4     In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15 % van de waarde van de bestelling verschuldigd en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen bij maatwerk.

Art. 5     De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Bij vertraging in de levering heeft men recht noch op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Art. 6      Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Art. 7      De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

Art. 8      Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 1 maand, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Art. 9      De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

Art.10     Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art.11     Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande  ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art.12     Klachten betreffende de levering moeten ons schriftelijk toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

Art.13     Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Art.14    Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder  voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1 % per maand van het  factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding  verschuldigd ten belope van 15 % van het factuurbedrag (met een minimum van 50 EUR) als schadebeding, omwille van het feit dat het bedrag dient ingevorderd te worden via juridische en/of gerechtelijke weg, en dit in toepassing van de artikels 1151 en 1229 van het Gerechtelijk Wetboek.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inkomsten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Art.15     Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.  Tevens behouden wij het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande  ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Art.16     Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. In afwijking  van art.1583 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het eigendomsrecht over de verkochte goederen slechts aan de koper overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs. Het risico gaat echter over op de koper van bij het afsluiten van het contract.
Bij vertraging van betaling of faillissement kan de verkoper het recht van terugvordering van de geleverde goederen uitoefenen (art. 101 faillissementswet 8/8/1997 & art. 101 3e lid, interpretatieve wet 12/03/2000).

Art.17     Als gewichten of weegschalen met certificaten besteld en geleverd worden, kunnen deze goederen nooit teruggenomen worden indien de levering gebeurd is conform de bestelling.

Art.18     Voor alle geschillen zijn enkel en de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

Imprimer